Projekty rodinných domů

    Dokumentace podle stavebního zákona č. 183/2006 sb.

1 - Dokumentace záměru (DÚR, ÚS)

A - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
B - v případě územního souhlasu, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.


projekty rodinných domů

Studie! - Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Navrhuje vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a hlavní konstrukční systém. Hmotové a prostorové  řešení se ověřuje ve vizualizacích. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.
Cíl! - Studie (předběžně projednaná se stavebním úřadem) slouží jako první stupeň dokumentace pro zpracování stavební povolení. Studii je nutno doplnit o další dokumentaci, která zpřesní umístění objektu v situaci, zkoordinuje napojení na sítě infrastruktury.
Obsah! - Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, fasád  a 3D modelů jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

2 - Projektová dokumentace ohlašovaných staveb (DOS)

A - projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 a) až d) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
B - projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 e) až i) a situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravu.

projekty rodinných domů

Dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení! - Projekt  obsahuje veškeré technické a konstrukční části stavby. Neřeší detaily vybraných částí /sokl,okap atd./ a výkazy výměr /objekt nelze precizně nacenit/. Podle tohoto stupně dokumentace lze stavět. Podrobné řešení detailů je v kompetenci stavby.
Cíl! - Dokumentace je hlavně určena pro stavební řízení. Může být posledním stupněm dokumentace. Pouze ve zvláštních případech může stavební úřad zadat vyhotovení prováděcí dokumentace.
Obsah! - Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád jsou zpracovány v měřítku 1:50. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska /průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technické zprávy jednotlivých profesí /.

projekty rodinných domů

Průkaz energetické náročnosti budovy! - Od 1.1 2009 musí mít každá nová budova nebo budova, která je rekonstruovaná a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m2 průkaz energetické náročnosti budovy (slouží jako příloha k ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení). Energetickou náročnost budovy lze významně ovlivnit především v samotném návrhu stavby. Součástí našich návrhů je optimalizace dvourozměrného šíření tepla v kritických detailech stavby. Jsme schopni vypracovat  předběžný návrh a projekt zateplení, který slouží jako podklad pro dotační program „Zelená úsporám

3 – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

4 – projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

projekty rodinných domů


Dokumentace pro provedení stavby! - Obsahuje detailní dořešení napojení vybraných částí /sokl, okapový chodník atd./ a výkazy výměr /objekt lze precizně nacenit/.
Cíl! - Dokumentace je hlavně určena pro vlastní stavbu /nepodává se na úřad/. Zpřesňuje celkové kalkulace a rozpočty. Slouží jako podklad pro zpracování celkového výkazu výměr. Dokumentace je vhodná pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
Obsah! - Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád  jsou zpracovány v měřítku 1:50  vybrané detaily jsou řešeny ve vhodných měřítkách např. 1:5 nebo 1:10. /všechny výkresy jsou doplněny o konkretní výkazy výměr a označení všech  částí stavby /specifikace oken a dveří, klempířských výrobků, překladů atd./.  Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska /průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technické zprávy jednotlivých částí profesí./

5 – projektová dokumentace změny stavby – v rozsahu pro ohlášení stavby nebo stavební povolení- rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

6 - dokumentace bouracích prací (DBP) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

projekty rodinných domů

7 - dokumentace skutečného provedení stavby (SPS) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.


Projekty rodinných domů